20/02/2017

BiVictriX Therapeutics yn sicrhau £500,000 o gyllid sbarduno fel cydfuddsoddiad ar gyfer ymchwilio i gyffuriau canser wedi’u targedu

Mae Cyllid Cymru wedi cydfuddsoddi yn BiVitriX Therapeutics (“BVX”) er mwyn cynorthwyo eu gwaith o ddatblygu cyffuriau canser newydd. Mae buddsoddiad Cyllid Cymru, ar y cyd ag Alderley Park Ventures a syndicet o angylion busnes, wedi darparu oddeutu £500,000 o gyllid sbarduno.

O’i swyddfeydd yn Llanelwy a Manceinion, bydd BVX yn defnyddio’r cyllid i gynnwys gwaith ymchwil tystiolaeth o egwyddor yn ei lwyfan targedu deuol, sydd â’r nod o wella manylder triniaethau canser a lleihau’r sgil effeithiau ar gleifion i'r graddau mwyaf posib.

Sefydlwyd y cwmni yn 2016 gan Dr Peter Jackson, entrepreneur blaenllaw ym maes gwyddorau bywyd, a Tiffany Thorn, Prif Swyddog Gweithredol BVX. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu a thrwyddedu Cyffuriau Gwrthgyrff Cyfunedig (“ADCs”), sy’n cael eu hystyried yn ‘Fwled Hud’ therapiwtig newydd ym maes oncoleg.

Mae’r cwmni wedi datblygu strategaeth newydd, ‘Y Dull Targedu Deuol’, sy’n gwella pa mor fanwl mae ADCs yn dethol celloedd canser. Mae’r prif ymgeisydd a’r ymgeisydd wth gefn yn arbenigo ym maes Lewcemia Madruddol Dwys (“AML”) ac mewn math penodol o Lymffoma nad yw’n Hodgkin, yn y drefn honno. Mae’r meysydd hyn wedi cael eu targedu oherwydd cyfuniad o bethau, gan gynnwys anghenion clinigol sydd ddim yn cael eu diwallu, maint y farchnad, cystadleuaeth gysylltiedig yn y maes, a pha mor benodol yw’r antigenau sy’n cael eu targedu.

Bydd BVX yn canolbwyntio ar ddatblygu technoleg sylfaenol er mwyn cynhyrchu’r genhedlaeth nesaf o ADCs deubenodol sy’n dethol tiwmorau yn well. Drwy ddefnyddio ei strategaeth therapiwtig newydd, sef y ‘Dull Targedu Deuol’, mae’r cwmni’n gobeithio lleihau’n sylweddol y sgil effeithiau oddi-ar-y-targed ar feinweoedd iach. Mae'r dull hwn yn gwneud BVX yn wahanol i ddatblygwyr ADC prif ffrwd gan ei fod yn gwella’r broses ddethol ac yn lleihau'r sgil effeithiau, sy’n gallu bod yn rhwystrau sylweddol wrth ddatblygu’r cyffuriau hyn.

Dywedodd Carmine Circelli, Prif Weithredwr Buddsoddi'r tîm Sbarduno Technoleg, a gwblhaodd y rownd ar gyfer Cyllid Cymru: “Mae hwn yn gwmni cyffrous sydd â photensial mawr i dyfu. Mae gan Tiffany a’r tîm gynnig arloesol ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eu gweld yn masnachu’n llwyddiannus. Rydyn ni hefyd yn falch o fod yn gweithio gyda thîm profiadol o gyd-fuddsoddwyr i gynorthwyo'r gwaith o ehangu BVX yng Nghymru.” 

Wrth drafod yr arian a godwyd, dywedodd Tiffany Thorn, Prif Swyddog Gweithredol BVX, “Rydyn ni wrth ein boddau ein bod wedi dod i ddiwedd y gwaith codi arian gyda syndicet o fuddsoddwyr sy’n gallu cynorthwyo BVX wrth i ni ddechrau ein gwaith, gyda'r gobaith o dyfu. Mae’r cwmni’n edrych ymlaen at ddangos Tystiolaeth o Egwyddor ar gyfer ein dull gweithredu yn ystod y 12 mis nesaf, ac rydyn ni wedi dewis panel cryf o ddarparwyr gwasanaeth i’n cynorthwyo â’r gwaith datblygu, nawr bod gennym ni’r cyllid sydd ei angen arnom i dyfu.

Dywedodd David Youngman, Cyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol Acceleris Capital a Chyfarwyddwr Anweithredol BVX, a roddodd gyngor ar gyllid corfforaethol i’r Cwmni:

“Mae Acceleris Capital wedi mwynhau gweithio gyda BVX i ddod â’r syndicet a’r cynllun cyllido at ei gilydd er mwyn galluogi BVX i ddechrau gweithredu. Rydyn ni’n frwdfrydig iawn ynghylch y dulliau posib o ddefnyddio’r Dull Targedu Deuol yn y rhan gyffrous hon o oncoleg therapiwtig.”