26/04/2016

O brototeip un-wythnos i brisiad o £1m mewn blwyddyn – arianwyr yn pleidleisio i fuddsoddi yn doopoll

Yn dilyn diogelu ei rownd gyntaf o fuddsoddiad, mae cwmni digidol doopoll wedi cyhoeddi ei fod wedi cael ei brisio am £1 miliwn a hynny dim ond blwyddyn ar ôl i'r busnes ddechrau.

Llwyfan pleidleisio ar-lein yw doopoll sy'n anelu at chwyldroi'r ffordd y mae busnesau a sefydliadau yn gwneud penderfyniadau. Cyfrifwyd y prisiad saith ffigwr hwn gan Cyllid Cymru sydd, ochr yn ochr â buddsoddwr preifat, wedi cefnogi dechreuad y busnes gyda'i becyn cyllido cyntaf.

Yn 2015, fe wnaeth cyd-sylfaenwyr doopoll, Marc Thomas, Steve Dimmick a Sam Goudie, ddechrau gyda chynllun uchelgeisiol i agor y broses o wneud penderfyniadau i gynulleidfa ehangach drwy gael gwared â'r rhwystrau at adborth cynhwysol a gonest.

Mae eu cynnyrch yn llwyfan sy'n canolbwyntio ar ymatebion gonest, greddfol ac adborth cyflym. Mae cyd-sefydlwyr y cwmni yn credu fod consensws yn hwyluso newid a bod gwybodaeth werthfawr yn cael ei cholli am nifer o resymau, boed hynny'n fater sydd a wnelo ymgysylltedd, hygyrchedd, technoleg, neu hierarchaeth. Gall data anghywir ddeillio o ragfarn gymdeithasol gan gyflogwr neu gydweithiwr, cyfyngiadau technolegol yn aflonyddu ar y gallu i gymryd rhan neu'r anallu i gynnwys newidiadau yn y sgwrs.

Mae'r llwyfan ar gael ar unrhyw ddyfais ac mae'n defnyddio dulliau pleidleisio di-enw ac adborth byw. Gall defnyddwyr ymateb yn gyflym, aralleirio neu ychwanegu cwestiynau newydd sy'n dod i'r golwg neu ddileu rhai di-angen.

Er bod y prototeip doopoll cychwynnol wedi cael ei ddatblygu o fewn wythnos, mae'r llwyfan eisoes yn cael ei ddefnyddio ar bron bob cyfandir. Mae'r llwyfan ar gael ar hyn o bryd yn y Saesneg, y Gymraeg ac yn Ffrangeg gyda chynlluniau i gefnogi mwy o ieithoedd. Mae'r defnyddwyr yn cynnwys grŵp gwirodydd Ffrengig Pernod Ricard, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Ysgol Reoli Prifysgol Abertawe.

Y llwyddiant hwnnw ddenodd sylw Konrad Litwin yr arbenigwr yn y diwydiant TG, sy'n fentergarwr ac yn fuddsoddwr angel. Fe welodd beth oedd potensial cymwyseddau doopoll a'i botensial twf, ac fe ddewisodd i fuddsoddi yn y cwmni ochr yn ochr â Cyllid Cymru.

Wrth egluro ei resymau dros gefnogi doopoll, dywedodd Mr Litwin: "Mae'r tîm rheoli angerddol hwn yn amharu ar 'niche' arbenigol sydd wedi dod yn rhan hanfodol o fywyd ar-lein ond anaml y’i croesewir ac maen nhw wedi ei drawsnewid i mewn i brofiad adborth deinamig ar gyfer y ddwy ochr.  Yn fuan iawn fe fydd y farchnad yn ceisio dal i fyny gyda'r datrysiad arloesol hwn. Rwyf wrth fy modd fy mod yn rhan o'r siwrnai gyffrous hon sydd eisoes yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang. "

Eleni hefyd gwelwyd doopoll yn ennill Gwobr ‘Tech Start-up’ Syr Michael Moritz yng Ngwobrau ESTnet 2016. Yn dilyn hynny, mae doopoll wedi cael ei dderbyn i ymuno ag ideas.fund, rhaglen cyflymu technoleg gyntaf Cymru, sy'n anelu at adnabod busnesau sy'n dechrau yng Nghymru sydd â'r potensial i dyfu'n gyflym.

Steve Smith, Cyfarwyddwr Buddsoddiadau Menter Technoleg Cyllid Cymru: "mae doopoll yn fusnes technoleg arloesol sydd wedi ennill gwobrau ac mae ganddo'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr y farchnad ryngwladol. Roeddem yn falch o gyd-fuddsoddi ochr yn ochr â Konrad Litwin, sy' fentergarwr TG profiadol, i roi cyfalaf twf angenrheidiol i'r cwmni er mwyn cynyddu ei gapasiti gweithredol a pharhau i ddatblygu ei lwyfan gwneud penderfyniadau ar-lein. "

Wrth edrych tua'r dyfodol, mae cyd-sefydlwyr doopoll yn awyddus i barhau â'r meddylfryd byd-eang sydd wedi golygu fod y fersiwn beta yn cael ei ddefnyddio ar bob cyfandir heblaw'r Antarctig. Mae'r cwmni yn recriwtio ac wrth i'r llwyfan drawsnewid o'i gyfnod beta, mae doopoll yn rhan o sgyrsiau gyda datblygwyr ar draws y byd.

Wrth fyfyrio ar ddatblygiad y cwmni hyd yma a'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol, dywedodd Steve Dimmick, cyd-sylfaenydd doopoll a'r pennaeth menter: "Ar ôl llawer o waith caled dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r buddsoddiad hwn yn caniatáu i doopoll gyflymu ein twf. Rydym yn hynod o falch i fod yn bartner gyda Cyllid Cymru a Konrad. Mae'n garreg filltir wych i ni sy'n adeiladu ar yr hyn rydym wedi ei gyflawni hyd yma ac mae'n rhoi llwyfan i ni ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol. Byddwn yn awr yn adeiladu tîm byd-eang ac yn gweithio gyda brandiau rhyngwladol mawr, yn ac y tu allan i Gymru, i wella'r broses y tu ôl i'r penderfyniadau sy'n gyrru eu busnesau. "