31/07/2017

Bargen chwe ffigur yn lansio cwmni cyfrifeg newydd

Mae dau o gwmnïau cyfrifeg hir-sefydledig, Ferguson a Harvey Peters & Co, wedi dod at ei gilydd mewn bargen chwe ffigur a gefnogir gan UK Steel Enterprise a Cyllid Cymru.

Mae gan y practis newydd - Ferguson & Peters - swyddfeydd yng Ngorseinon a Phontardawe ac mae'n bwriadu buddsoddi yn y technolegau diweddaraf er mwyn darparu cyngor a chymorth datblygu ardderchog i fusnesau lleol.
 
Wrth i'r proffesiwn cyfrifeg aros am gyhoeddiad y llywodraeth ar ddigideiddio'r system dreth yn gyfan gwbl, mae cwmnïau yn ymwybodol iawn o'r angen i baratoi ar gyfer y dyfodol.
  
"Fel cwmni di-bapur rydym yn defnyddio'r dulliau cyfrifo diweddaraf fel technoleg Xero Cloud sy'n ein galluogi i weld llif arian a gweithgareddau masnachu ein cleientiaid yn ystod amser real," meddai Tracey Jones, Cyfarwyddwr Ferguson & Peters.
 
"Gyda'r olwg unigryw hon ar faterion masnachu ein cleientiaid rydym yn y sefyllfa orau i roi cyngor ar gynllunio treth neu ar gyfer mynd i'r afael â diffygion ariannol posibl yn y dyfodol."
 
Mae’r lefelau staffio ar hyn o bryd yn 17, ac mae Ferguson & Peters yn bwriadu cyflogi dau o staff proffesiynol newydd yn yr Hydref. Gyda Chyllid a Thollau EM yn bwriadu cyflwyno  'Gwneud Treth yn Ddigidol', nod Ferguson & Peters yw cael tua 30 o aelodau o staff, o fewn y tair blynedd nesaf.
 
"Rydym yn gweithio gyda chleientiaid o bob maint, o fasnachwyr unigol i gorfforaethau mawr sy’n trosi nifer o filiynau o bunnoedd, gan gynnwys sectorau fel gweithgynhyrchu, adloniant, a manwerthu masnachfraint," meddai Dean Beniamous, Cyfarwyddwr Ferguson & Peters.
 
Mae'r cwmni yn ymfalchïo yn y lefel uchel o wasanaeth a ddarperir i gleientiaid, gyda llawer o'r rheiny wedi bod gyda nhw ers blynyddoedd lawer. "Rydym yn ddigon bach i weithredu’n agos gyda'r cleientiaid ac i ddeall eu busnes a'u hamcanion," meddai Tracey Jones.
 
"Ac eto, rydym yn sicrhau ein bod yn cynnig yr ystod lawn o wasanaethau a thechnolegau y byddech yn ei ddisgwyl gan bractis mwy. Rydym yn anelu at gyfuno dull traddodiadol tuag at wasanaeth, gyda'r offer digidol diweddaraf. "
  
Mae'r cwmni newydd yn anelu at fod yn rym pwysig yn y gymuned fusnes leol, ac i gynyddu'r sylfaen cleientiaid ar draws De Cymru. "Rydym yn ddiolchgar iawn i Cyllid Cymru ac UK Steel Enterprise am eu cefnogaeth," ychwanegodd Dean Beniamous.
 
Dywedodd Martin Palmer Swyddog Buddsoddi gyda UK Steel Enterprise, sef is-gwmni Tata Steel: "Rydym yn falch iawn o gefnogi'r caffaeliad hwn. Bydd y practis newydd yn creu swyddi ychwanegol, yn darparu lefel uchel o arbenigedd i gleientiaid, yn ogystal â'r dechnoleg ddiweddaraf a gall hyn ddim ond bod yn beth da i economi'r ardal y mae'n ei gwasanaethu.
 
"Rydym yn dymuno pob lwc dda iddynt gyda'u cynlluniau yn awr a gyda'u nodau tymor hir."
 
Dywedodd Dave Knight Swyddog Buddsoddi gyda thîm micro fenthyciadau Cyllid Cymru: "Mae Tracey Jones a Dean Beniamous wedi tyfu eu busnes trwy gynnig y technolegau cyfrifyddu diweddaraf i'w cwsmeriaid ynghyd â gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.
 
"Rydym yn falch iawn o gyd-fuddsoddi gydag UK Steel gyda'r benthyciad chwe ffigur hwn a fydd yn rhoi'r troedle sydd ei angen i'r busnes gyflawni ei nodau yn y dyfodol."