07/11/2014

IMSPEX Diagnostics yn cwblhau rownd gyllido £1.4 miliwn

IMSPEX Diagnostics yn cwblhau rownd gyllido £1.4 miliwn

IMSPEX Diagnostics Limited, sef Cwmni dadansoddol cemegol sy'n dod i'r amlwg wrth ddatblygu dyfeisiau pwynt defnyddio arloesol ar gyfer monitro ceisiadau QC / QA ym maes yr amgylchedd, bwyd, diod, persawr a marchnadoedd diagnosteg clinigol, ei fod wedi cwblhau ei rownd cyllido £1.4 miliwn o dan arweiniad Cyllid Cymru a'r gronfa Angel CoFund.

Bydd yr arian yn cael ei fuddsoddi mewn sefydlu tîm gweinyddol a gwerthu ar gyfer y Grŵp a fydd yn cael ei leoli yn Abercynon. Fe wnaeth IMSPEX gaffael cwmni technoleg sy'n seiliedig yn Dortmund G.A.S. GmbH ym mis Ionawr 2013. Mae'r is-gwmni yn datblygu ac yn gweithgynhyrchu ystod y Grŵp o offeryniaeth ddadansoddol yn seiliedig ar Ion Symudedd Sbectrometreg (ISS). Y cynnyrch arweiniol yw'r dadansoddwyr Siloxane a Chwrw. Mae'r ddyfais Siloxane yn monitro ansawdd y bio-nwy mewn amser real, gan sicrhau ei fod yn ddigon glân iddo gael ei bwmpio ymlaen i'r gridiau nwy cenedlaethol. Mae'r dadansoddwr cwrw yn cynnig ystod o brofion dadansoddol i fragwyr a ellir eu perfformio yn y man y’i defnyddir yn y bragdy. Yn benodol mae’n gallu penderfynu pa bryd y mae cwrw wedi cyrraedd aeddfedrwydd ynghyd â dadansoddi cydrannau aromatig a blas.

Cyllid Cymru a'r gronfa Angel CoFund, - ac fe ymunwyd â hwy hefyd yn y rownd hon gan nifer o fuddsoddwyr preifat - a arweiniodd ar yr ariannu.

Dywedodd Ann Casey, Swyddog Gweithredol Buddsoddi gyda Cyllid Cymru: "Mae Cyllid Cymru yn falch o ymuno â'r gronfa Angel CoFund i arwain ar y buddsoddiad hwn, sy'n dod ar adeg dyngedfennol i Imspex. Mae craidd technoleg IMS Imspex yn drawiadol, mae'n ennill refeniw ac mae ganddo botensial mewn nifer o farchnadoedd newydd allweddol. Bydd y cwmni yn awr yn gallu datblygu a masnacheiddio ceisiadau newydd am IMS gyda chefnogaeth y buddsoddiad hwn ac rydym yn dymuno'n dda iddynt. "

Dywedodd Tim Mills, Cyfarwyddwr Buddsoddi, cronfa Angel CoFund,, "Sefydlwyd y gronfa Angel CoFund i sicrhau bod arian parod yn cyrraedd busnesau twf uchel yn y DU lle mae ei angen - ac rydym yn arbennig o falch o fod yn buddsoddi yn IMSPEX, fel busnes technoleg gwych yn y DU, a fydd hefyd yn cynrychioli ein buddsoddiad cyntaf yng Nghymru. Mae gan Gymru gymuned ffyniannus o fusnesau cychwynnol a dim ond y dechrau yw hyn o ran diddordeb y gronfa Angel CoFund mewn busnesau twf uchel yng Nghymru. "

Dywedodd Cadeirydd Gweithredol Imspex, Santi Dominguez "Mae cwblhau'r rownd ariannu hon yn ystod y cyfnod economaidd heriol hwn yn dangos hyder buddsoddwyr yn nhechnoleg IMS IMSPEX, a'n hamrediad o gynnyrch sy'n tyfu mewn marchnadoedd allweddol. Gyda'r cyllid hwn, bydd IMSPEX bellach yn gallu sefydlu Gweithlu Gwerthiant a fydd yn edrych tuag at werthu yn fyd-eang a fydd yn ein galluogi i dyfu ein ffrydiau refeniw a chyrraedd proffidioldeb ".

Bydd IMSPEX yn mynychu'r Gynhadledd 'Dŵr, Dŵr Gwastraff a Monitro Amgylcheddol’ a fydd yn digwydd rhwng y 4ydd a'r 6ed o Dachwedd yn Telford a'r gynhadledd Brau Beviale a fydd yn cael ei chynnal ar yr 11eg-13eg yn Nuremberg, Yr Almaen.