Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Cwmni technoleg Coreplace yn cyhoeddi gwerthiant Innovantage i'r STG Group sy'n seiliedig yn yr UDA
03/03/2016

Cwmni technoleg Coreplace yn cyhoeddi gwerthiant Innovantage i'r STG Group sy'n seiliedig yn yr UDA

Cadarnhaodd CorePlace Capital sy'n seiliedig yng Nghaerdydd, ac sy'n rhan o bortffolio'r entrepreneur Simon Powell, heddiw, ei fod wedi gwerthu ei ran yn Innovantage gyda'i fuddsoddwr tymor hir Cyllid Cymru i'r Symphony Technology Group (STG), cwmni ecwiti preifat sy'n canolbwyntio ar weddnewid cwmnïau â photensial uchel i arweinwyr marchnad diffiniol.

Mae Symphony Technology Group yn gwmni ecwiti preifat strategol sydd gan y genhadaeth o fuddsoddi mewn ac adeiladu cwmnïau gwasanaethau technoleg gwych. Yn ychwanegol i gyfalaf, mae STG yn darparu arbenigedd trawsnewid i alluogi ei gwmnïau i ddarparu y gwerth gorau posibl i'w gleientiaid, i hybu twf drwy gyfrwng arloesedd, i gadw a denu'r talentau gorau a chyflawni'r gorau mewn perfformiad busnes dosbarth.

"Dros y blynyddoedd diwethaf, mae STG wedi adeiladu portffolio strategol o gwmnïau yn y gwagle a'r gwasanaeth meddalwedd Rheoli Cyfalaf Dynol sy'n helpu mentrau o gwmpas y byd i recriwtio, denu a rheoli talentau," esboniodd Rheolwr Gyfarwyddwr STG William Chisholm. "Gyda'i lwyfan dadansoddi pwrpasol ar gyfer yr eco-system recriwtio talent a’i bresenoldeb cryf yn y DU, mae Innovantage yn ychwanegiad pwysig at y portffolio hwn. Rydym yn edrych ymlaen at fuddsoddi yn offrymau Innovantage ac ehangu presenoldeb daearyddol y cwmni ", meddai.

Mae Innovantage yn dal manylion am swyddi oddi ar dros 150 o fyrddau swyddi a 500,000 o wefannau cyflogwyr er mwyn rhoi darlun i recriwtwyr o'r tueddiadau recriwtio ar draws y farchnad swyddi yn ei chyfanrwydd. Gall cyflogwyr ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddeall pa rai o'u cystadleuwyr sy'n cyflogi ac ym mha feysydd, er mwyn adnabod tueddiadau recriwtio, llenwi anghenion llenwi swyddi ar unwaith a rhagweld gofynion y dyfodol. Mae Innovantage hefyd yn darparu datrysiad ar gyfer asiantaethau recriwtio a chyfryngwyr eraill ar gyfer creu trywydd gwerthiant. "Rydym yn edrych ymlaen at gychwyn ar y daith newydd gydag STG," meddai Richard Turner, Prif Weithredwr Innovantage. "Mae ymuno gydag un o'r grwpiau mwyaf blaenllaw yn y sector recriwtio yn ein galluogi ni i wasanaethu ein cleientiaid yn well drwy ddarparu datrysiadau sydd hyd yn oed yn fwy cynhwysfawr ac effeithlon."

Ac yntau wedi ei gaffael yn 2012 trwy gyfrwng trefniant pecyn a baratowyd ymlaen llaw, mae Innovantage wedi elwa'n aruthrol o'r dechnoleg arloesol a ddatblygwyd gan Humphrey Sheil a'i dîm yn y chwaer gwmni Eysys, a adeiladodd y dechnoleg gychwynnol a alluogodd y fframwaith agregu data a thwf Innovantage ar gyfer y dyfodol. Fe wnaeth hyn, ynghyd â sgiliau rheoli tîm Simon Powell drawsnewid y busnes a'i wneud yn hynod o ddeniadol i'w werthu i'r prynwr iawn.

Yn dilyn y caffaeliad cychwynnol, cafodd systemau meddalwedd Innovantage eu diweddaru a chafodd gwasanaethau newydd eu cyflwyno a chanlyniad hynny oedd cwsmeriaid newydd a thwf dramatig mewn trosiant ac elw.

Penodwyd aelod allweddol ar uwch dîm rheoli Simon Powell, sef Richard Turner, fel Prif Weithredwr yn 2014 er mwyn datblygu'r busnes ymhellach. Yn rhan olaf 2015, cafodd Memorandwm Gwybodaeth manwl ei gynhyrchu gan yr ymgynghorwyr ariannol Clarius Finance, wedi'u cyfarwyddo gan Matt Wakerley, ynghyd â fframwaith gyfreithiol gynhwysfawr iawn a gynhyrchwyd gan yr ymgynghorydd Alan Whiteley o Farsight Partnership LLP ac fe adnabuwyd a chysylltwyd gyda thri o ddarpar brynwyr.  Ar ddydd Gwener y 18fed o Chwefror aeth y fargen drwodd ac STG oedd y cynigydd llwyddiannus.

"Rydym yn teimlo'n gyffrous wrth gychwyn ar y daith newydd gydag STG," meddai Richard Turner. "Bydd dod yn rhan o un o'r grwpiau mwyaf blaenllaw yn y sector recriwtio yn ein galluogi i wasanaethu ein cleientiaid yn well nac erioed ac edrychwn ymlaen at allu integreiddio gyda thechnolegau STG a darparu ein cleientiaid gyda datrysiadau sy’n fwy cyflawn ac yn fwy effeithlon."

Gwnaeth Nicola Griffiths, o Dîm Datblygu Portffolio Cyllid Cymru sylwadau: "Mae Cyllid Cymru wedi bod yn gefnogwr hirdymor i Innovantage ac rydym yn falch o'i weld yn mynd o nerth i nerth a chreu swyddi yng Nghymru ers i Simon gymryd y llyw yn 2012.

"Fe roddodd ein buddsoddiad chwe ffigur yn 2015 y cyfalaf i Simon a'i dîm i ddatblygu technoleg trawiadol Innovantage sy'n arwain y farchnad ac sy’n galluogi cryfhau agweddau allweddol o’r busnes. Edrychwn ymlaen at weld Innovantage yn parhau i ffynnu. "

Yn olaf, datganodd Simon Powell : "Mae'r caffaeliad hwn ac wedyn gwerthiant y cwmni a oedd angen ein help ni, nid yn unig wedi goroesi gyda'n cyfranogiad ni ac wedi creu cyflogaeth newydd, ond bellach mae o hefyd wedi cael ei werthu i un o'r  sefydliadau gorau yn y byd er mwyn sicrhau a chyflymu ei botensial yn y dyfodol. Mae Innovantage yn un o wyth o Gwmnïau o'i fewn gyda phortffolio CorePlace Capital. Bu'n bleser adeiladu, cefnogi ac yn awr i ymadael ag Innovantage ar yr adeg gywir, er mwyn galluogi'r busnes i dyfu a ffynnu o dan ei berchnogaeth newydd ac ar ei wedd datblygu a llwyddiant nesaf.

"Fel buddsoddwr does dim byd yn rhoi mwy o foddhad i rywun na helpu busnes sydd â'r potensial i gyflawni ei amcanion, ac yna cyrraedd sefyllfa lle mae yna gwmnïau lluosog yn awyddus i gaffael y cyfle i fynd ag o ymhellach fyth hyd yn oed."