Cartref | Newyddion ac blog | Newyddion portffolio | Jellagen Pty Ltd yn cwblhau buddsoddiad ecwiti newydd o £1.5M gan
07/04/2016

Jellagen Pty Ltd yn cwblhau buddsoddiad ecwiti newydd o £1.5M gan

Jellagen Pty Ltd, cwmni technoleg-meddygol yn cyhoeddi fod buddsoddiad ecwiti pellach o £1,533,000 o dan arweiniad Angel / Angylion Busnes Llundain yn Medcity a Chyllid Cymru gyda cyd-fuddsoddiad gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru a buddsoddwyr eraill sy'n bodoli eisoes wedi cael ei gwblhau.

Mae Jellagen, sy’n gallu ymelwa ar sglefrod môr er mwyn darparu'r farchnad gyda bioddeunydd cenhedlaeth nesaf o golagen a ystyrrir yn fwy diogel ac yn fwy technegol amlbwrpas na'r ffynonellau cyfredol o gollagen sy'n deillio o famaliaid. Mae colagen yn cael ei ddefnyddio wrth weithgynhyrchu bioddeunydd oherwydd ei allu i ffurfio ffibrau cryf ac fe'i defnyddir ar nifer o ffurfiau, gan gynnwys sgaffaldiau geliau a philenni, ar gyfer nifer o gymwysiadau meddygol sy’n amrywio o ofal clwyfau ac atgyweirio meinwe meddal i impiadau esgyrn oherwydd colagen yw prif brotein strwythurol y corff. Mae ystod gyfredol Jellagen o gynhyrchion colagen gradd ymchwil eisoes ar y farchnad ar gyfer ei ddefnyddio ar gyfer cymhwyso diwylliant celloedd ac mae'r busnes hefyd yn cynnal gwaith datblygu dyfeisiau meddygol newydd yn fewnol ar gyfer atgyweirio clwyfau a chartilag. Mae'r cwmni yn gweithredu o Barc Gwyddoniaeth a Thechnoleg Sir Benfro, yn Noc Penfro.

Bydd Jellagen yn defnyddio'r cyllid newydd hwn i ehangu a chynyddu ei gapasiti prosesu colagen o sglefrod môr ac i sefydlu System Rheoli Ansawdd sy'n gallu cefnogi’r broses Arfer Gweithgynhyrchu Da. Mae'r busnes yn bwriadu recriwtio hyd at chwe aelod newydd o staff dros y ddwy flynedd nesaf a bydd yn defnyddio'r arian cyllido i gryfhau ac adeiladu ei bortffolio Eiddo Deallusol yn ogystal â gweithgareddau datblygu busnes a marchnata er mwyn cynyddu gwerthiant.

Dywedodd Dr Andrew Mearns Spragg, Cyd-sylfaenydd & Phrif Weithredwr y Cwmni   "Rydym yn falch iawn o'r buddsoddiad parhaus a'r gefnogaeth a ddangoswyd gan Cyllid Cymru sy'n adlewyrchu'r cyflawniadau da a wnaed gan y cwmni hyd yn hyn. Rwyf hefyd wedi gwirioni gyda lefel uchel y buddsoddiad angel a sicrhawyd yn y rownd hon yn enwedig y rhai a gynhyrchwyd o ganlyniad i'n ceisiadau llwyddiannus i roi cynnig gerbron yn y digwyddiadau Angylion yn Medcity ac Angylion Busnes Llundain a gafodd eu cynnal yn Llundain yn 2015. Mae'r angylion newydd a'r rhai sy'n bodoli eisoes yn dod â chyfoeth o brofiad yn y sector yn ogystal â phrofiad ariannol ac yn hanfodol bwysig fe fyddant yn gallu agor drysau ac bydd hynny'n werthfawr tu hwnt wrth i Jellagen dyfu. "

Mae'r pecyn ariannu yn cynnwys buddsoddiad ecwiti chwe ffigwr gan Cyllid Cymru wedi'i strwythuro gan Dr Melanie Goward, Dirprwy Reolwr y Gronfa yn y tîm buddsoddiadau Menter Technoleg gyda Cyllid Cymru.

Wrth siarad am y rownd ddiweddaraf, dywedodd Dr Goward: "Fel buddsoddwr tymor hir, rydym yn falch o allu cefnogi Jellagen eto trwy rownd newydd o fuddsoddiad ecwiti gan ganiatáu i'r busnes barhau i adeiladu ar ei lwyddiant cynnar. Gyda'i gynnyrch yn awr yn dechrau cael effaith gadarnhaol ar y farchnad, erbyn hyn fe all Jellagen fuddsoddi yn y gwaith o gynyddu ei raddfa cynhyrchu a hyrwyddo ei fioddeunydd colagen tra'n datblygu cwmpas a defnydd ei dechnoleg feddygol hefyd."

Mae'r cyllid ariannu hwn yn fuddsoddiad ail rownd. Fe wnaeth y cwmni sicrhau £550,000 o arian sbarduno yn flaenorol ym mis Ebrill 2014 gan Cyllid Cymru a gan xénos, Rhwydwaith Angylion Busnes Cymru. Hwylusodd xénos gyllid rownd gyntaf ar gyfer Jellagen ac maen nhw wrth eu bodd bod eu buddsoddwyr angel yn buddsoddi eto gyda buddsoddwr xénos newydd yn y rownd newydd hon.

Fe wnaeth syndicâd o 17 o angylion busnes gan gynnwys buddsoddiad o'r gronfa Syndicâd Bord Gron EIS Angylion Busnes Llundain 2015 (London Business Angels EIS Roundtable Syndicate 2015) ddarparu arian cyfatebol i'r pecyn gan Cyllid Cymru gyda swm buddsoddiad ecwiti wyth ffigwr.  Ychwanegodd y buddsoddwr angel arweiniol, Mr Thomas-Paul Descamps, sy’n angel busnes gyda chefndir sylweddol ac arbenigedd yn y sector gwyddorau bywyd, "Rydym wrth ein bodd gyda'r stori hon, sef cyfuno potensial masnachol colagen y "genhedlaeth nesaf" gyda'r pryderon morol ac amgylcheddol sy'n cyd-fynd â sglefrod môr. Rydym yn falch iawn ac yn teimlo'n gyffrous ein bod yn cefnogi'r rheolaeth yn y cam mawr hwn yn nyfodol y cwmni ".

Gwnaeth Prif Weithredwr Angylion Busnes Llundain, Anthony Clarke y sylw "yn dilyn y rownd gyllido sylweddol hon, mae Jellagen bellach mewn sefyllfa dda i dyfu ei fusnes cyffrous o fasnacheiddio ei ystod o gynhyrchion cenhedlaeth nesaf o fioddeunyddiau colagen o sglefrod môr. Yr wyf yn falch fod syndicad o Angylion Busnes Llundain yn Medcity, dan arweiniad y gweithredwr gwyddor bywyd hynod o brofiadol Thomas-Paul Descamps, wedi gwneud buddsoddiad sylweddol o dros £900k yn y rownd fuddsoddi hon. "