03/02/2017

Cwmni technoleg presgripsiwn cymdeithasol Signum Health yn sicrhau buddsoddiad chwe ffigur

Mae Signum Health, llwyfan cyfeirio digidol ar gyfer bobl feddygol proffesiynol, darparwyr gofal iechyd a’r cyhoedd, wedi sicrhau cyd-fuddsoddiad ecwiti chwe ffigur gan Cyllid Cymru a phedwar o fuddsoddwyr angel.

Yn ogystal â Cyllid Cymru, buddsoddiad yn dod gan William Record, buddsoddwr eiddo masnachol a pherchennog Welsh ICE, arbenigwr buddsoddi a Phrif Weithredwr Cognis Capital Myra Tabor a anwyd yng Nghymru, Iain Burnett, cyn bartner gyda BlueBay Asset Management, buddsoddwr a chynghorydd bwrdd, a buddsoddwr angel sy’n dymuno bod yn ddi-enw.

Syniad Victoria Norman, rheolwr gofal craidd a iechyd cyhoeddus yw Signum Health.  Mae Victoria wedi gweithio yn y maes ers 15 mlynedd ac mae ganddi brofiad uniongyrchol o sut y gall system fel Signum Health helpu cleifion tra’n arbed arian i’r NHS.

Eglurodd Victoria: “Bydd Signum Health yn galluogi i gleifion, darparwyr gofal iechyd, fferyllfeydd, meddygon teulu a gwasanaethau iechyd amgen i ymgysylltu’n uniongyrchol a rhannu gwybodaeth iechyd mewn ffordd a fydd o fudd i bawb.

“Mae ystadegau’n dangos fod meddygon teulu yn treulio bron i un rhan o bump o’u hamser ar faterion cymdeithasol nad ydynt ynghylch iechyd y claf. Yr hyn ‘rydym yn anelu at ei wneud gyda Signum Health yw ymgysylltu cleifion gyda darparwyr cymunedol lleol sy’n cynnig gwasanaethau y gallant hwy gael mynediad atynt heb wneud apwnyntiad gyda’u meddyg teulu.

Ychwanegodd Victoria: "Mae gwasanaethau yn amrywio o gwnsela neu adweitheg, i grwpiau cerdded a chyngor ar ddyledion, bydd unrhyw un yn gallu dod o hyd i'r gwasanaeth amgen sydd yn agosach atynt i'w cefnogi gyda'u hanghenion penodol. Mae'r rhain i gyd yn bryderon sy'n cymryd amser meddyg teulu, ond gellir eu darparu trwy gyfrwng gwasanaeth cyfeirio digidol - a dyna lle bydd Signum Health yn camu i mewn ".

Bydd practisau meddygon teulu, fferyllfeydd ac unrhyw ddarparwr gofal iechyd yn gallu naill ai prynu trwydded neu danysgrifiad i Signum Health ac wedyn fe allant ddefnyddio hwn i gynnig y gwasanaeth hwn i'w cleifion. Felly, os yw'r claf yn gweithio, ond maent angen cael eu cyfeirio at ffisiotherapydd neu faethegydd, ni fydd yn rhaid iddynt aros am apwyntiad gyda meddyg teulu, gallant fewngofnodi i Signum Health a threfnu apwyntiad perthnasol. Bydd yr holl wybodaeth am yr apwyntiad, y driniaeth a'r canlyniadau dilynol yn cael eu cofnodi trwy gyfrwng Signum Health ac felly bydd cofnodion meddygol y claf yn cael eu diweddaru yn awtomatig.

Wrth siarad am y buddsoddiad dywedodd Victoria: "Mae cael y buddsoddiad hwn yn hanfodol wrth symud Signum Health i'r lefel nesaf. Mae sicrhau buddsoddiad gan entrepreneuriaid Cymreig mor brofiadol yn anhygoel. Bydd eu profiad, eu harweiniad a'u cyngor mewn gwirionedd yn helpu i sicrhau bod Signum Health yn llwyddo ac yn gwneud newidiadau mawr i'r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau iechyd."

Yn ystod y cam sefydlu, fe wnaeth Signum Health gaffael offeryn ar lein soffistigedig a gafodd ei ddatblygu gan Ysbyty Prifysgol Cymru Caerdydd.  Mae hwn eisoes wedi cael ei ddefnyddio gan ymarferwyr meddygol o bell o gwmpas y DU er mwyn darparu diagnosis ar gyfer ystod o gyflyrrau croen ac alergeddau.  Gall hefyd roi disgnosis ar gyfer 17 o gyflyrrau eraill o bell ac felly mae ganddo’r potensial i ehangu’n gyflym.
 
Meddai Dr Marina Arulanandam, sy’n Feddyg Teulu ym meddygfa Llandaf sydd wedi bod yn defnyddio offeryn diagnostig Signum Health:- “Mae ein clwstwr ni o wyth o feddygfeydd yng Ngorllewin Caerdydd yn cael ei alw yn glwstwr Lles ac mae system fel hon yn ein galluogi ni i wneud yn union hynny, sef rheoli lles ein holl gleifion yn effeithlon tra’n rhyddhau’r clinigwyr ar gyfer yr achosion mwy dwys.  Mae system ddiagnostic fel Signum Health yn rhoi cefnogaeth i’r clinigyddion yn llawer cynt na’r system gyfeirio draddodiadol ac mae hefyd yn rhoi’r hyder i’r claf eu bod yn cael barn arbenigol.

"Nid oes angen i lawer o gleifion weld meddyg teulu, felly byddai llwyfan fel Signum Health a allai gyfeirio cleifion ble maent yn ddymuno liniaru'r straen a'r baich gweinyddol ar feddygfeydd yn fawr iawn. Signum Health yn bendant yw dyfodol gwasanaethau iechyd sylfaenol. "

Dywedodd Phillip Barnes Swyddog Buddsoddi o dîm BMT Cyllid Cymru: "Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cwblhau'r buddsoddiad sbarduno hwn yn Signum Health Ltd. Mae gan y cwmni dîm rheoli hynod o fedrus ac angerddol gyda gweledigaeth gref tuag at wella gofal iechyd rheng flaen. Mae cynnyrch cyfeirio Signum yn wirioneddol arloesol ac mae ganddo'r potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i feddygon teulu a chleifion. Rydym wrth ein bodd ein bod yn cefnogi Signum yn ystod ei gyfnod twf cyffrous."

Esboniodd y Buddsoddwr William Record ei fod wedi cyfarfod Victoria yn Welsh ICE. Mae William yn Gyfarwyddwr yn Welsh ICE ac fe fynychodd Victoria glwb 5 tan 9 y ganolfan arloesi busnes: "Fe wnaeth syniad Victoria daro tant ar unwaith gyda mi oherwydd mae fy mrawd yn feddyg teulu ac roeddwn yn gwybod bod yna lawer o le ar gyfer arloesedd yn y maes hwn. Fe wnaeth ei hangerdd a'i sbardun o blaid y cynnyrch a'r newid a ddaw yn ei sgîl wirioneddol werthu'r syniad i mi ac 'rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld Signum Health yn tyfu ac yn ffynnu. "

Mae Signum Health yn recriwtio dau aelod o staff llawn amser a nifer o aelodau rhan-amser ac mae eisoes mewn trafodaethau gyda nifer o ddarparwyr gofal sylfaenol a byrddau iechyd lleol yng Nghymru ynghylch cyflwyno'r presgripsiwn cymdeithasol a'r llwyfan diagnostig.

Capital Law gynghorodd Cyllid Cymru ar y buddsoddiad hwn. Meddent: "Mae Capital Law yn falch iawn o fod wedi cynghori Cyllid Cymru ar ei fuddsoddiad yn Signum Health. Mae tîm Menter Technoleg Cyllid Cymru yn hynod o weithgar yn y gofod gofal iechyd diagnostig ac felly mae Signum Health yn cyd-fynd yn wych gyda thîm BMT Cyllid Cymru, ac mae'n fenter gyffrous.

"Rydym yn edrych ymlaen at weld twf a llwyddiant y busnes hwn gyda chefnogaeth Cyllid Cymru."

Greenaway Scott gynghorodd Signum Health ar y buddsoddiad.

Am ragor o wybodaeth, ewch i weld www.signum-health.com.ddiweddar.