Cartref | Perfformiad ac effaith

Perfformiad ac effaith

Mae ein buddsoddiadau’n helpu BBaCh sy’n tyfu i greu swyddi, i fod yn fwy arloesol ac i gynyddu eu cyfraniad at yr economi.


 Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol

Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol  a Datganiadau Ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17 sydd yn cynnwys datganiadau ariannol wedi’u harchwilio ar gyfer y grŵp yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â’n hamcanion, sut yr ydym yn gweithredu ac ein llwyddiannau.

Mae dogfen eleni yn cynnwys y rhannau a ganlyn:

 • Cipolwg ar Cyllid Cymru
 • Uchafbwyntiau
 • Adroddiad strategol
 • Manylion o’n trefniadau llywodraethu
 • Datganiadau ariannol wedi’u harchwilio
 • Busnes cyfrifol

 

Annual report 2011-2012  

                      2016-2017

     


Gallwch hefyd ddarllen adroddiadau’r blynyddoedd blaenorol isod:

Annual report 2012-2013 Annual report 2012-2013 Annual report 2011-2012 Annual report 2011-2012

2012-2013

2013-2014

              2014-2015                 2015-16

Gellir gwneud ceisiadau ffurfiol am adroddiadau blynyddol yn dyddio’n ôl i 2002 drwy ein tudalen cysylltu â ni.

Fel arall mae adroddiadau ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan Companies House am gost fach.Adolygiadau blynyddol

Mae adolygiadau blynyddol Grŵp Cyllid Cymru yn darparu’r wybodaeth ganlynol:

 • Hanes buddsoddi
 • Uchafbwyntiau blynyddol
 • Sylw rhanbarthol
 • Prif gronfeydd dan reolaeth
 • Crynodeb ariannol

 

Annual review 2008-2009 Annual review 2010-2011

2008-2009

 

2009-2010

 

2010-2011

 

     
Annual review 2012-2013 Annual review 2012-2013  
2012-2013 2013-2014  


*Noder nad oes adolygiad blynyddol ar gael ar gyfer y cyfnod 2011-12, ond gellir darparu gwybodaeth ar gais.Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn darparu datganiadau ariannol archwiliedig ar gyfer Cyllid Cymru ccc gan gynnwys holl is-gwmnïau Grŵp Cyllid Cymru.

 

Annual report 2011-2012 Annual report 2012-2013 Annual report 2012-2013  

2011-2012

2012-2013

2013-2014  

Gellir gwneud ceisiadau ffurfiol am adroddiadau blynyddol yn dyddio’n ôl i 2002 drwy ein tudalen cysylltu â ni.

Fel arall mae adroddiadau ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan Companies House am gost fach.Asesiadau a gwerthusiadau

Cronfa JEREMIE gwerth £150 miliwn yw’r Gronfa fwyaf mae Cyllid Cymru yn ei rheoli ac fe’i cefnogir gan Ewrop. Fe’i lansiwyd yn 2009 a dyma’r Gronfa JEREMIE gyntaf i gael ei lansio yn y DU a’r cyntaf o’i bath yn Ewrop.

ae’n cynnwys arian gan Fanc Buddsoddi Ewrop (EIB) o dan fenter JEREMIE (Cyd-adnoddau Ewropeaidd ar gyfer Busnesau Micro i Ganolig) yr UE, grant o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn ogystal ag ymrwymiad gan Cyllid Cymru.

Gwerthusiad terfynol o Gronfa JEREMIE Cymru

Mae adroddiad gwerthuso annibynnol gan Regeneris Consulting ac Oldbell3 wedi tynnu sylw at lwyddiant Cronfa JEREMIE Cymru, a gefnogwyd gan Ewrop, yn canmol ei chyfraniad sylweddol at gefnogi busnesau bach a chanolig (BBaCh) Cymru rhwng 2009 a 2015.

Daeth y gwerthusiad terfynol eang ei gwmpas i'r casgliad bod y Gronfa wedi dod yn rhan hanfodol o'r dirwedd cyllid busnes yng Nghymru, gan wella mynediad i gyllid ar gyfer BBaCh Cymru a darparu cymorth cyfalaf sylweddol pan oedd amodau yn y farchnad cyllid busnes yn arbennig o heriol.

 

Mid-Term Evaluation of Wales JEREMIE Fund    

Gwerthusiad terfynol o Gronfa JEREMIE Cymru


(Crynodeb Gweithredol)

     

 

Gwerthusiad canol tymor Cronfa JEREMIE Cymru

Cynhaliwyd gwerthusiad tymor canol annibynnol o berfformiad y Gronfa gan yr ymgynghorwyr Regeneris a ddaeth i’r casgliad bod y Gronfa’n cael ei gweithredu a’i rheoli’n effeithiol a’i bod yn parhau ar y trywydd cywir ar gyfer cyflawni ei hamcanion yn llwyddiannus.

 

Mid-Term Evaluation of Wales JEREMIE Fund    

Gwerthusiad Canol Tymor o Gronfa
JEREMIE Cymru


(Crynodeb Gweithredol)