Cartref | Succession workflow | Ail gyfweliad 60 eiliad olynol - Beaufort Research

Ail gyfweliad 60 eiliad olynol - Beaufort Research, Pryniant gan y Rheolwyr

Mae Beaufort Research yn un o'r asiantaethau marchnata ac ymchwil cymdeithasol mwyaf a gyda’r mwyaf adnabyddus yng Nghymru. Defnyddiodd y cyfarwyddwyr hir sefydledig Fiona McAllister a Chris Timmins fenthyciad gan Cyllid Cymru i brynu'r cwmni yn gyfan gwbl gan y sylfaenydd ym mis Gorffennaf eleni. Dyma'r Rheolwr Gyfarwyddwr, Fiona yn siarad am y profiad.

1.  Beth oedd eich rhesymau dros bryniant rheolaeth y cwmni?

Mae fy nghydweithiwr Chris a minnau wedi bod yn gyfarwyddwyr ar Beaufort am yr X mlynedd diwethaf yn dilyn ymddeoliad sylfaenydd y cwmni. Rydym yn adnabod y busnes fel cefn ein llaw, felly tybiwyd mai dyma'r adeg iawn i ni gamu ymlaen a chymryd perchnogaeth lawn.

2.  A oedd gennych unrhyw brofiad blaenorol o brynu busnes?

Na, dim felly, mewn gwirionedd! 'Doedd y naill na'r llall ohonom wedi cael y profiad o brynu rheolwyr y cwmni allan o'r blaen, felly roedd yn brofiad cwbl newydd i’r ddau ohonom. Ein man cychwyn oedd cael cymaint o gyngor â phosib gan ffrindiau a theulu a oedd â phrofiad mewn cyfrifeg neu gefndir ariannol. Yn ogystal â hynny, fe wnaethom gysylltu â Cyllid Cymru yn gynnar er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r dewisiadau ariannu a oedd ar gael i ni yn ogystal â'r broses y byddai'n rhaid i ni fynd trwyddi.

3.  Sut fuasech chi’n mynd ati i ddisgrifio’r broses?

Yn yr un modd ag unrhyw broses gyfreithiol, mae pryniant busnes yn cymryd amser, ond ar y cyfan roedd yn gymharol ddi-boen oherwydd cawsom gyngor rhagorol gan yr ymgynghorydd ariannol corfforaethol a gyflogwyd gennym. Hefyd, roedd Cyllid Cymru yn barod iawn i helpu ac yn hyblyg iawn wrth ddelio gyda'n cais am gyllid.

4.  Sut oeddech chi’n teimlo wrth i chi ddod yn un o brif gyfran ddalwyr y busnes?

Anhygoel! Achos mae Beaufort yn asiantaeth gref, uchel ei pharch ac mae'n deimlad gwych pan fyddwch yn gwybod eich bod bellach yn rheoli eich tynged ein hunain.

5.  Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i dimau rheoli eraill sy'n ystyried cyflawni pryniant rheolaeth cwmni

Ewch amdani! Byddwch yn gwybod os oes gennych y profiad, y sgiliau a'r brwdfrydedd i sicrhau llwyddiant y busnes wrth iddo ddatblygu. Peidiwch â digalonni pan fyddwch yn dod ar draws yr hyn sy'n ymddangos fel proses gymhleth - mae digon o gymorth a chyngor arbenigol ar gael. Fodd bynnag, gwnewch yn siwr eich bod yn cael cyngor proffesiynol, - gall ceisio mynd ati i reoli'r broses gyfan yn ogystal â'r holl drafodaethau ar eich pennau eich hunain ddwyn llawer iawn o'ch amser ac fe all hynny gael effaith ar eich gallu i ganolbwyntio ar eich busnes.

Os ydych chi'n dîm rheoli sy'n dyheu am fod yn brif gyfranddaliwr siaradwch â Cyllid Cymru heddiw i gael gwybod sut y gall ein cyllid ariannu ni helpu.