Cartref | Dolenni defnyddiol | Telerau ac amodau

Telerau ac amodau'r wefan

1. Gweithredydd y wefan

Gweithredir y wefan yma gan Cyllid Cymru ccc sydd â'i swyddfa gofrestredig yn Nhŷ 1 Capital Quarter, Stryd Tyndall , Caerdydd, CF10 4BZ.

2. Trwydded

2.1 Mae Cyllid Cymru yn rhoi trwydded an-ecsliwsif i chi ddefnyddio'r wefan yma ar y telerau ac amodau dilynol. Gall Cyllid Cymru derfynu'r drwydded ar unrhyw amser heb roi rhybudd.

3. Deunyddiau ar y wefan

3.1 Mae'r Wefan yma'n cynnwys deunydd sy'n eiddo neu a drwyddedwyd i Cyllid Cymru. Mae'r deunydd hwn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i, ddyluniad, gosodiad, golwg, ymddangosiad a graffeg. Fe'i gwarchodir gan gyfreithiau eiddo deallusol yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu, i hawlfraint.
3.2 Rhoddir cydnabyddiaeth ar y wefan i bob nod masnach a atgynhyrchir ar y wefan, nad ydynt yn eiddo neu dan drwydded i Cyllid Cymru.
3.3  Gallwch edrych ar, lawrlwytho a storio'r deunydd ar y wefan yma ar gyfer defnydd personol ac ymchwil yn unig. Ni chaniateir defnydd masnachol. Gwaherddir ailddosbarthu, ailgyhoeddi neu wneud y deunydd ar y Wefan yma ar gael mewn modd arall i drydydd parti, heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol Cyllid Cymru. I wneud cais am ganiatâd o'r fath, cysylltwch â Cyllid Cymru ar 029 2033 8168.
3.4 Gall defnyddio'r Wefan yma heb awdurdod achosi hawliad am iawndal a/neu fod yn dramgwydd troseddol.

4. Cywirdeb Gwybodaeth

4.1 Rhoddir y wybodaeth ar y Wefan yma yn ddidwyll ac ar gyfer gwybodaeth gyffredinol a diddordeb yn unig. Gellir ei newid heb roi rhybudd. Nid yw Cyllid Cymru yn gyfrifol am unrhyw gamgymeriadau a (heblaw fel y nodir yng nghymal 6.3) nid yw'n cyflwyno achos ac nid yw'n rhoi gwarant am ei gywirdeb.
4.2 Ni ddylid dibynnu ar yr wybodaeth a roddir ar y Wefan yma ac nid yw'n gyfystyr ag unrhyw fath o gyngor neu argymhelliad. Drwy ddefnyddio'r Wefan yma rydych yn cadarnhau nad ydych wedi dibynnu ar unrhyw wybodaeth o'r fath. Mae unrhyw drefniadau a wnaed rhyngoch chi ac unrhyw drydydd parti a enwir neu y cyfeirir ato ar y Wefan yn llwyr ar eich risg a'ch cyfrifoldeb unigol eich hunan.
4.3 Ni fwriedir i ddim byd ar y Wefan yma fod ac ni ddylid ei ddehongli i fod yn gynnig i ymrwymo i berthynas gontractiol.

5. Dolenni

5.1 Mae'r Wefan yma'n cynnwys dolenni i Wefannau eraill. Nid yw Cyllid Cymru'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys Gwefannau eraill nad ydynt dan reolaeth dyn Cyllid Cymru. Ni fwriedir i unrhyw ddolen fod ac ni ddylid dehongli ei fod yn gymeradwyaeth o unrhyw fath gan Cyllid Cymru o'r Wefan arall.

6. Atebolrwydd

6.1 Nid yw Cyllid Cymru yn gwarantu y bydd defnyddio'r Wefan yma'n gydnaws gyda phob caledwedd a meddalwedd, y gall ymwelwyr i'r safle ei ddefnyddio.
6.2 Heblaw fel y nodir yng nghymal 6.3, ni fydd Cyllid Cymru dan unrhyw atebolrwydd i chi mewn unrhyw fodd, p’un ai mewn contract, camwedd, (yn cynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, adferiad neu fel arall ar gyfer unrhyw anaf, marwolaeth, difrod neu golled uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol (gyda phob un o'r tri term yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled economaidd pur, colli elw, colli busnes, colli ewyllys da a cholled debyg) sut bynnag y'i hachosir yn deillio o neu mewn cysylltiad â defnydd y Wefan yma neu ddefnyddio, cyrchu, lawrlwytho neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau eraill a gynhwysir ar y Wefan yma, yn cynnwys, heb gyfyngiad, fel canlyniad i unrhyw firws cyfrifiadurol.
6.3 Nid yw'r telerau ac amodau hyn yn eithrio ei atebolrwydd (os oes peth) i chi am anaf personol neu farwolaeth yn deillio o Cyllid Cymru, ar am dwyll neu unrhyw fater y byddai'n anghyfreithlon i Cyllid Cymru ei eithrio neu ei geisio i eithrio ei atebolrwydd.

7. Preifatrwydd

7.1 Gellir gweld polisi preifatrwydd Cyllid Cymru drwy glicio ar y ddolen ar y dudalen gartref. Mae'r polisi preifatrwydd yma'n rhan o'r telerau ac amodau hyn.
Cytundeb Llwyr
Mae'r telerau ac amodau hyn (yn cynnwys y datganiad preifatrwydd y cyfeirir ato yng nghymal 7) yn cynnwys yr holl delerau yr ydych chi a Cyllid Cymru wedi cytuno arnynt yng nghyswllt defnydd y Wefan hon.

8. Awdurdodaeth a derbyniad o'r telerau ac amodau hyn

8.1 Caiff y Wefan yma ei rheoli a'i gweithredu gan Cyllid Cymru ccc o'i swyddfeydd yng Nghymru. Caiff ffurfio, bodolaeth, adeiladu, perfformiad, dilysrwydd ym mhob agwedd o ba fath bynnag o'r telerau ac amodau hyn neu unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn neu unrhyw anghydfod yn y deunyddiau a gynhwysir ar y Wefan eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr fel y'i gweithredir yng Nghymru. Bydd gan lysoedd Lloegr a Chymru awdurdodaeth lwyr am ddatrys unrhyw anghydfod a all godi ddeillio o neu mewn cysylltiad gyda'r telerau ac amodau hyn neu ddefnydd y Wefan.
8.2 Mae parhau i ddefnyddio'r Wefan yn dangos eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn.

9.Hygyrchedd

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â hwy yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu eich dyfais symudol. Maent yn helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion y wefan. Er enghraifft, mae cwcis Google Analytics yn dilyn ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Cyllid Cymru yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â hwy, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis ar ein gwefan:

Cwci Enw Diben
Language version langPrefWAG Y system rheoli cynnwys sy’n creu’r cwci hwn ac mae’n hanfodol i’r wefan ddangos y wefan yn yr iaith gywir.
GoogleAnalytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydynt wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maent yn ymweld â hwy.

Mae modd rheoli rywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i http://www.allaboutcookies.org/.

Pa wybodaeth sy'n cael ei chasglu gennym?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” a chod JavaScript i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio gwefan. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ynghylch eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinyddion Google yn yr Unol Daleithiau.


Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol iddo wneud hynny’n gyfreithiol, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.
 
Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir eisoes. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.
 
Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Google i gael y wybodaeth fanwl.