Cartref | Yr hyn a wnawn | Cyllid i BBaCh yng Nghymru

Beth rydym yn ei wneud

Mae Cyllid Cymru yn buddsoddi'n fasnachol mewn busnesau bach a chanolig (BBaCh) yng Nghymru neu sy'n fodlon adleoli i Gymru.


Cyllid i BBaCh yng Nghymru

Gallwn fuddsoddi rhwng £1,000 a £3 filiwn ar y tro mewn busnesau bach a chanolig ar hyd a lled Cymru o nifer o gronfeydd buddsoddi a gallwn fuddsoddi hyd at gyfanswm o £5 miliwn mewn un BBaCh.

Mae ein telerau ad-dalu benthyciad yn amrywio o flwyddyn i bum mlynedd. Mae ein cyfraddau llog yn seiliedig ar amgylchiadau unigol BBaCh ac maent yn sefydlog dros gyfnod y benthyciad.

Cyllid hyblyg

P'un a ydych yn dechrau busnes, yn fusnes ifanc, yn awyddus i ehangu neu'n edrych am fusnes i'w brynu, gallwn eich helpu. Gallwn ddarparu:

  • Microfenthyciadau
  • Buddsoddiadau menter technoleg
  • Benthyciadau busnes neu fuddsoddiadau dyled
  • Buddsoddiadau ecwiti
  • Buddsoddiadau mesanîn

allwn ddarparu cyllid byrdymor ar gyfer prosiectau yn ogystal â chyllid twf ar gyfer y tymor hwy, buddsoddiad dilynol a chyfalaf ychwanegol wrth i'r busnes dyfu.

I gael gwybodaeth am y math o fuddsoddiad y gallai eich busnes elwa arno, ewch i'r adran anghenion cyllido.

Rydym yn annog busnesau i beidio â phenderfynu ymlaen llaw beth sydd ei angen arnynt. Mae'n well gennym edrych ar eu gofynion penodol yn fanwl a chreu pecyn cyllido sy'n addas i'w gofynion. Drwy wneud hyn gallwn fod yn hyderus bod ganddynt well siawns o lwyddo.

Mike OwenCyfarwyddwr Buddsoddiadau Grŵp

Creu cysylltiadau proffidiol

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion a rheolwyr busnesau i ddeall eu gofynion o ran twf er mwyn i ni allu addasu ein buddsoddiadau i gyd-fynd â chynlluniau twf busnesau unigol. Rydym hefyd yn gweithio gyda buddsoddwyr eraill i sicrhau bod BBaCh yn cael y buddsoddiad sydd ei angen arno.

Mae ein buddsoddiad yn ddechrau perthynas hirdymor. Drwy gyfuno cynllun busnes uchelgeisiol gyda'n cyfalaf a'n harbenigedd, gallwn hwyluso'r daith tuag at dwf a helpu eich busnes i gyflawni ei botensial.

Gyda phwy rydym yn gweithio?

Rydym yn gweithio gyda BBaCh yng Nghymru a'u cynghorwyr yn ogystal â chyd-fuddsoddwyr fel banciau, angylion busnes a chronfeydd cyfalaf menter mewn ystod eang o sectorau.

 Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni
Dolenni perthnasol