Cyd-fuddsoddi a syndicetiad

Gall pecynnau cyllido ag iddynt strwythur da gyfrannu'n sylweddol at lwyddiant busnes bach a chanolig (BBaCh)ac mae cyd-fuddsoddiadau/syndicetiaid yn aml yn chwarae rhan bwysig yn hyn o beth.


Cyd-fuddsoddwyr ymrwymedig

Mae Cyllid Cymru yn gyd-fuddsoddwr ymrwymedig sy'n sicrhau bod BBaCh yn cael y buddsoddiad sydd ei angen arnynt. Rydym yn canolbwyntio ar greu cysylltiadau gyda buddosddwyr fel:

 • Banciau
 • Buddsoddwyr mewn sectorau penodol
 • Tai cyfalaf menter
 • Angylion busnes

Rydym yn aml yn buddsoddi gydag angylion busnes xénos.


Cyd-fuddsoddiadau menter technoleg

Mae Cyllid Cymru yn gyd-fuddsoddwr gweithgar iawn mewn buddsoddiadau menter technegol risg uwch/gwell enillion.

Rydym yn buddsoddi cyfalaf sbarduno a thwf mewn busnesau technoleg arloesol sydd â'r uchelgais a'r potensial i ddod yn arweinwyr yn y farchnad ryngwladol. Gallwn hefyd fuddsoddi drwy gylchoedd cyllido dilynol wrth iddynt dyfu.

Rydym yn buddsoddi mewn ystod o sectorau technoleg gan gynnwys:

 • Peiranneg, electronig & optigau
 • TGCh, meddalwedd & gwasanaethau
 • Gwyddorau bywyd
 • Technoleg/dyfeisiau meddygol

Rydym yn cynnig nifer o fanteision i'r cwmnïau technoleg rydym yn buddsoddi ynddynt, gan gynnwys:

 • Cynyddu'r buddsoddiad cyfalaf sydd ar gael
 • Arbenigedd sector ac ystod eang o gysylltiadau
 • Cymorth i gysylltu â buddsoddwyr eraill, partneriaid masnachol a marchnadoedd newydd
 • Yn ein profiad ni gael gall cael buddsoddwr sefydliadol lleol fod yn werthfawr wrth ddenu a gweithio gyda buddsoddwyr o ymhellach i ffwrdd.
 • Rydym hefyd wedi cyd-fuddsoddi gyda buddsoddwyr sefydliadol cyn y cynnig cyhoeddus cychwynnol (BCC) neu BCC i gefnogi creu rhai o gwmnïau rhestredig mwyaf newydd Cymru fel Creo Medical Ltd, Diurnal Ltd, MedaPhor Ltd a MidaTech Pharma Ltd (caffael Q-Chip gyda BCC cydamserol).

Cyd-fuddsoddwyr

Rydym wedi buddsoddi ochr yn ochr â nifer o fuddsoddwyr blaenllaw, a dyma rai enghreifftiau diweddar:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
   
 
 Longbow
     

 

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae tîm Mentrau Technoleg Cyllid Cymru wedi adeiladu rhwydwaith drawiadol o gyd-fuddsoddwyr cefnogol. Drwy gyfrwng y rhwydwaith hwn, rydym wedi gallu chwistrellu £145 miliwn o fuddsoddiad sector preifat i mewn i'n portffolio o fusnesau technoleg twf uchel sy’n gyfoethog mewn eiddo deallusol.

Mae'r rhain yn amrywio o fuddsoddwyr angel ac unigolion gwerth net uchel, i fuddsoddwyr sefydliadol sector-penodol a buddsoddwyr corfforaethol o fusnesau amlwladol.

Steve SmithCyfarwyddwr, Buddsoddiadau Mentrau Technoleg


 Cysylltu â ni

I holi am fuddsoddiad gan Cyllid Cymru, cysylltwch â ni